มคอ.7 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2564

 เล่มรายงานผลประเมินสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2564

 เล่มคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (28 มิ.ย 2564)  ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (28 มิ.ย 2564)  ประจำปีการศึกษา 2563

 มคอ.7 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (2563)  ประจำปีการศึกษา 2563

 มคอ.7 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2563)  ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าที่   1   2   3  4   5   6  


เอกสารเผยแพร่