กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่สนทนากลุ่มย่อย และจัดทำแผนการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชน บ้านเนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกสารเผยแพร่