สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และสังคม ซึ่งนำโดย อาจารย์ยศกร วรรณวิจิตร , อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์ หทัยรัตน์ สวัสดี ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและวิจัย , คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร >>> โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความสามารถ เพื่อร่วมกันพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติสาขาวิชาฯ ในการแสดงข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร และบัณฑิตในอนาคต ได้แก่ 1. คุณอภิญญา ชมภูมาศ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร 3. คุณอัตถวิชญ์ ประสพ

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่