วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล เขตพื้นที่บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน อาจารย์วาริท วสยางกูร ผู้ช่วยคณบดีด้านการบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ อาจารย์วีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารองค์กรและความร่วมมือภายนอก อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาหลักสูตรและวิจัย อาจารย์อนิรุทธิ์ เจริญสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ผ่องอำไพ ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ นายวรวุฒิ เรืองพงษ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่