เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สาขาวิชาภาษา ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน โดยในงานจัดให้มีการแข่งขัน - การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ - การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ - การแข่งขันครอสเวิร์ด

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่