กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงใบตองรักษ์สิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงใบตองรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมประดิษฐ์กระทงในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่