ณ อาคาร 5 ชั้น 10 วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560เอกสารเผยแพร่