โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ประจำปีการศึกษา 2561

 อบรมยุวมัคคุเทศก์  ประจำปีการศึกษา 2557

 องค์ความรู้ศิลปศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนและหน่วยงานวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2556

 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทั่วไป เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2556

 โครงการ อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2556

 ประมวลภาพโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2556 “สืบสานภาษา สืบสานวัฒนธรรมไทย”  ประจำปีการศึกษา 2556

 บริการวิชาการ 2555 - 2556  ประจำปีการศึกษา

หน้าที่  1   2   3   4  


เอกสารเผยแพร่