มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2566 ต้นแบบปฏิบัติการเรียนรู้ที่ดีตามสังคมพุทธิปัญญาที่พบในซีรีส์อูยองอูทนายอัจฉริยะ:ตอนที่ 9 บังกูปงกับกองทหารปลดแอกเด็ก  ผศ.ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ  download
 2566 Using Noticing Technique to develop English Essay Writing for Third Year Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Tawan-Ok  อ.วัชรี จันทร์หอม,อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์  download
 2566 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินบรรทัดฐานความแออัดเพื่อกำหนดขีดความสามารถ ในการรองรับด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา  ธนกฤต สังข์เฉย, ธนวรรษ ดอกจันทร์,จิตศักดิ์ พุฒจร, ทิพย์สุดา พุฒจร, ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว, รชกร วชิรสิโรดม,จรรยวรรธ สุธรรมา, พิชญ์ จิตต์ภักดี, อาภาลัย สุขสำราญ,กนกวรรณ แก้วอุไทย,หทัยรัตน์ สวัสดี, และกุลวดี กุลพักตรพงษ์  download
 2566 การบูรณาการมังคุดกับแนวคิดขยะเป็นศูนย์ ผ่านนวัตกรรมการรังสรรค์ตำรับอาหารใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในกระบวนทัศน์ทางธุรกิจยุคใหม่  ผศ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต, อ.อิงคยุทธ พูลทรัพย์, อ.ประติมา บุญเจือ  download
 2566 แนวทางการพัฒนาจรณทักษะ (Soft Skills) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  อ.ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์  download
 2566 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบโครงงาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อ.กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอ  download
 2566 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21 กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์  อ.กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง  download
หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่