เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดำเนินการวันที่  22-23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ ค่ายพักแรม

สยามปาร์ค ซิตี้ (สวนสยาม) กรุงเทพมหานครเอกสารเผยแพร่