วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีกำรศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร ๙ ชั้น ๒ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ โดยงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ได้กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมาย และวางแผนการชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มีจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และร่วมกันสร้างโอกาสให้กับนักศึกษากองทุนฯ รุ่นน้อง ได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คนเอกสารเผยแพร่