วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบําเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน และพิธีถวายราชสดุดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 19 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการนี้ ได้มีพิธีมอบใบประกาศ และโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น และมอบรางวัลเพชรราชมงคลตะวันออก ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกด้วย โดยในปีนี้มีอาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบรางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา “ระดับรองคณบดี” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ รางวัล นักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลตะวันออก” ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1 นายจุฑากฤษฏิ์ ไพศาลเรืองรุ่ง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา 2. ด้านความสามารถพิเศษ (การแข่งขัน) 2.1 นายเดโชชัย มั่งมี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3. ด้านกีฬา 3.1 นายพลังธรรม หินแก้ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา 3.2 นายอัครวิทย์ สกุณี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา 4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 4.1 นางสาวปรมาภรณ์ คล้องงูเหลือม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.2 นางสาววรรณิษา พึ่งพา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.3 นางสาวพรพิมล สระทองแก้ว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.4 นางสาวชญาภา สตากล้า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5. ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 5.1 นางสาวอริสรา สกุลรุ่งอรุณ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5.2 นางสาวฐิติชญาน์ ตลับทอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5.3 นายศิริมงคล ไทรจันทร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6.1 นางสาวจิรนันท์ เกษไธสง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ สามารถดู รูปภาพได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=la.cpc.ac.th&set=a.772923394856055เอกสารเผยแพร่