วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะศิลปศาสาตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่