คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  ประจำปีการศึกษา 2567

 แผนการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์ 2567 ด้านการวิจัย  ประจำปีการศึกษา 2567

 แผนการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ประจำปีการศึกษา 2566

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  ประจำปีการศึกษา 2566

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่  1   2   3   4   5  


เอกสารเผยแพร่