แผนการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ประจำปีการศึกษา 2566

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  ประจำปีการศึกษา 2566

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำปีการศึกษา 2564

 แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เรื่อง องค์ความรู้ที่ต้องการ คือ การส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มทร. ตะวันออก  ประจำปีการศึกษา 2564

 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่  1   2   3   4   5  


เอกสารเผยแพร่