วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ โดยในพิธีเริ่มจากประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตนและนักศึกษาร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครู พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่