รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานการตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานตรวจประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ประจำปีการศึกษา 2564

 รวมรายงานผลตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2564

 มคอ.7 สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่  1   2  


เอกสารเผยแพร่