6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในการนี้ ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมให้การอบรมใน 2 หัวข้อได้แก่ เรื่อง “หลักการเขียน Resume ให้โดนใจนายจ้างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย อ.พงศกร บัวทอง และ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต” วิทยากร โดย อ.ชานุกฤต เธียรกัลยา จากนั้น เวลา 13.00 น. กิจกรรมศิษย์อำลาครูศิลปศาสตร์ รุ่น 15 จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ขอขมาครูอาจารย์ และอำลา ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน เมื่อได้เวลา ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ตัวแทนนักศึกษามอบพานกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ แด่คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ผูกข้อมือให้นักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา กล่าวคำอําลา ปัจฉิมโอวาทโดย อาจารย์ผู้แทนสาขา และคณบดี เป็นอันเสร็จพิธีเอกสารเผยแพร่