พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านวิชาการ “ความร่วมมือทางวิชาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นำโดย นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี รองผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และนางชลลดา ซัววงษ์ ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่