โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเอกสารเผยแพร่