ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีหัวหน้าสาขาและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะศิลปศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชียง เภาชิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2.อาจารย์ ดร.กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัญญา เดชพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการตรวจประกันคุณภาพในครั้งนี้ LACPC ศิลปศาสตร์จักรพงษภูวนารถเอกสารเผยแพร่