รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำปีการศึกษา 2564

 แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เรื่อง องค์ความรู้ที่ต้องการ คือ การส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มทร. ตะวันออก  ประจำปีการศึกษา 2564

 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564

 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งคณะกรรมการ KM คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  ประจำปีการศึกษา 2564

 แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปี 2564  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่  1  


เอกสารเผยแพร่