ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานคณบดี

 เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น

 ศิลปศาสตร์แข่งขันทักษะะทางวิชาการ ครั้งที่ 7 2565

 สัมมนา “อาชีพในอุตสาหกรรมกีฬาในอนาคต”

 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

 โครงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 การประกวด RMUTTO MUSIC AWARDS 2022

 พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 การประกวด Mister&Miss RMUTTO 2022

 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ราชมงคล 9 แห่ง กับ Langkawi Tourism Academy (LTA) ประเทศมาเลเซีย

 ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง ราชมงคลบูรพอธิษฐาน 2565

 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงใบตองรักษ์สิ่งแวดล้อม

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาโชติวรสกุลนฤมิต วัดราชคฤห์วรวิหาร

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์วรวิหาร

หน้าที่  1   2   3  


เอกสารเผยแพร่