รายงานผลประเมินประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานตรวจประเมินหลักสูตการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2565

 มคอ.7 หลักสูตรการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานตรวจประเมินหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 มคอ.7 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานตรวจประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 มคอ.7 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

หน้าที่  1   2  


เอกสารเผยแพร่