รายงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะศิลปศาสตร์ ปี 2563  ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ SAR LA ปี 2563  ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (28 มิ.ย 2564)  ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (28 มิ.ย 2564)  ประจำปีการศึกษา 2563

 มคอ.7 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (2563)  ประจำปีการศึกษา 2563

 มคอ.7 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2563)  ประจำปีการศึกษา 2563

 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ SOP   ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าที่  1  


เอกสารเผยแพร่