ตรวจปรกันหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563เอกสารเผยแพร่