การแสดงชุด "ออกเรือหาปลา" เป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชุมชน โรงเรียน และเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 18-20 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยองเอกสารเผยแพร่