ณ อาคาร 9 ชั้น2 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560เอกสารเผยแพร่