กิจกรรม “๙ ตามรอยพ่อ ปลูกต้นไม้ปลอดสาร  ประจำปีการศึกษา 2565

 โครงการศิลปศาสตร์ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประจำปีการศึกษา 2565

 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงใบตองรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา 2565

 โครงการ ศิลปศาสตร์ งามอย่างไทย แต่งผ้าไทย ใครใส่ก็สวย  ประจำปีการศึกษา 2565

 โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2563

 การแสดงชุด "ออกเรือหาปลา"  ประจำปีการศึกษา 2561

 โครงการปรับปรุงพื้นที่และข้อมูลการจัดแสดงบ้านพิพิธภัณฑ์ชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ประจำปีการศึกษา 2561

หน้าที่  1   2   3  


เอกสารเผยแพร่