วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาล และวัฒนธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การจัดภัตตาหาร (เพล) นำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง จากนั้น ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย อาจารย์อาวุโส ร่วมอวยพรด้วย ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล ได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมอบรางวัล ระดับดีเด่น และระดับดีมาก แด่คณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยต่อไป จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ได้สาธิตวิธีการปรุงอาหารในเมนู “พล่าหมู” เมื่อจบการสาธิตแล้ว สมาชิกทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และร่วมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันเอกสารเผยแพร่