ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๗๖ อาคาร ๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไป เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวันได้ จากการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไปเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมายถึง ๓๐% ถือว่าเป็นการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเอกสารเผยแพร่