คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬาเพื่อการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา ณ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษากลายเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในสถานที่จริง ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธนากร ปันทวังกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารและการสื่อสาร/เลขาธิการสโมสร คุณธนพล สิงหวัฒนะ ฝ่ายจัดการแข่งขัน/ประสานงานสโมสร ในการบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่