วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ผศ.สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ กิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนประธาน รับผ้าพระกฐินพร้อมเครื่อง บริวารพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขต พื้นที่จักรพงษภูวนารถ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่