พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ราชมงคล 9 แห่ง กับ Langkawi Tourism Academy (LTA) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และอาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารที่ประชุมคณบดีคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Langkawi Tourism Academy ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านที่พักในระดับ 6 ดาว ณ โรงแรม The Ritz Carton ในเครือ Marriott เพื่อยกระดับศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศให้รุดหน้าต่อไป

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่