โครงการ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญของไทย กิจกรรมที่ 2เอกสารเผยแพร่