วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.oo น คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร. ตะวันออก เป็นผู้กล่าวเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ อาจารย์ประติมา บุญเจือ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เป็นผู้กล่าวรายงานการตรวจประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี 1.นางรัตนาภรณ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการ 2.นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ กรรมการ 3.นางเตือนใจ จันทร์เรือง กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2เอกสารเผยแพร่