มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2564 การพฒั นารูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษด้วยแนวคดิ STAR STEMS  อ.เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ  download
 2564 การพัฒนาทักษะและยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพการบริการ สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  นางสาวทยาวดี คำพุฒ  download
 2561 แนวทางการพัฒนาการจัดการที่พักแบบสัมผัสวิถีชีวิต (Homestay) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ตำบลปากน้าประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  นางสาววาริท วสยางกูร  download
 2561 รู ปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ. ชลบุรี  นายวสันต์ รัตนากร นางสาวศิริพงษ์ สุคันธจันทร์  download
 2561 การศึกษาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากเทคนิคการสอนแบบ Picture Me Reading  นายวีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์ นายสราวุฒิ เขียวพฤกษ์  download
 2560 ศึกษาแนวคิดหลักการทำงานในพุทธศาสนาเถรวาท  นางสาวอินทิรา นวสัมฤทธิ์ นายอนันต์ธานินทร์ นามเมือง นางสาวไพเราะ มากเจริญ นางสาวสุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล  download
 2560 การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรท้องถิ่น) ในเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง  ดร.มนษิรดา ทองเกิด (หัวหน้าโครงการ) นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน (ผู้ร่วมวิจัย)  download
หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่