วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal)ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่มได้ให้การแนะนำ ทั้งนี้มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ 1. ทีมศาสตร์เป็นศิลป์ : วิสาหกิจหัตถกรรมทองลงหิน สโลแกนทีม: สร้างสรรค์จินตนาการเพื่อการอนุรักษ์ 2.ทีมสานฝันสู่ประตูโลก: วิสาหกิจชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม สโลแกนของทีม : ยกระดับงานสาน ณ สยามเวนิส 3.ทีม Canal of Wellness Tourism (คลองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ): วิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว สโลแกนของทีม “เที่ยวท่องล่องกรุง จำรุงวัฒนธรรม เลิศล้ำสุขภาพ มิตรภาพริมฝั่งคลอง” 4.ทีมกลุ่มรักษ์ผ้าไทย : วิสาหกิจชุมชนสุขสันต์ 26 ก้าวหน้า สโลแกนของทีม: ชุมชนก้าวไกล อนุรักษ์ด้วยใจ ผ้าไทยแสนงาม 5.ทีมอเวนเจอร์สวนรื่น : ชุมชนซอยสวนรื่น (ซอยวงศ์สว่าง 3) สโลแกนของทีม: น้ำพริกทองปราง อร่อยจนลิ้นกระดกเอกสารเผยแพร่