แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์นัศึกษาฝึกงาน (ทาบทาม) สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาสหกิจ ศึกษา(ทาบทาม) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบฟอร์มใบสอนชดเชย ปรับปรุง วันที่ 4 เม.ย. 2561  ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนสำหรับเจ้าอาจารย์  ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่  ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  ประจำปีการศึกษา 2565

 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2565

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8  


เอกสารเผยแพร่