สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ บุญสอน หัวหน้าสาขาวิชาภาษา อาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย อาจารย์ประติมา บุญเจือ นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.ถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ นายวรวุฒิ เรืองพงษ์ และนายภาณุพงศ์ อาดำ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 18 ปี โดยมีพระครูปลัดอังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบึง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธศรีเกษตร องค์พระพิรุณ ไหว้กลางแจ้ง ศาลตายาย ศาลปู่ดำ ศาลพระนาคปรก และศาลพระภูมิเจ้าที่ หอพักนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - พิธีอันเชิญตราสัญลักษ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบำไกรลาศสำเริง จากนักศึกษา - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรีติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเพชรราชมงคลตะวันออก โดยมีนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลในด้านต่าง ดังรายนามต่อไปนี้ “ด้านกิจกรรม” ได้แก่ นายชรินทร์ ซอเสวี "นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565" "ด้านคุณธรรมจริยธรรม" ได้แก่ นายศุภกร ทองเนื้อแปด "ด้านกีฬา" ได้แก่ นายนพฤทธิ์ รัตนบุรี "ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ โทวันนัง "ด้านศิลปวัฒนธรรม" ได้แก่ นางสาวพรพิมล สระทองแก้ว "ด้านความสามารถพิเศษ (การแข่งขัน)" ได้แก่ นางสาวสุกัญญา สุพรรณพงษ์ และ นางสาวพรเพ็ญ ฮวดสุวรรณ์ - พิธีมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้วิสัยทัศน์“เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ในโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรีเอกสารเผยแพร่