วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สวพ. สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถเอกสารเผยแพร่