แผนการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ประจำปีการศึกษา 2566

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการความรู้  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำปีการศึกษา 2564

 แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เรื่อง การเรียนรู้ผ่านชั้นเรียนออนไลน์ (Online Classroom) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  ประจำปีการศึกษา 2564

 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564

 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่  1   2   3   4   5  


เอกสารเผยแพร่