วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการกีฬา อาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ และนายวรวุฒิ เรืองพงษ์ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความจงรักภักดี ปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ทั้งนี้ในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด "จากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ" การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมมงคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่