การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร เถื่อนสุริยะ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านมัคคุเทศก์ และ นางสาววิภาดา โหมดทอง ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

อัลบั้มภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยเอกสารเผยแพร่