มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2559 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ป่าชุมชนบ้านบ่อหิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ดร.ปาหนัน นุรัญชา (หัวหน้าโครงการ) ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส (ผู้ร่วมวิจัย)  download
 2559 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรียงความโดยใช้แนวคิดสแกฟโฟลด์และเทคนิคแผนผังความคิดสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ฐิติพร สังขรัตน์  download
 2558 การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล  จุฬารัตน์ ศรีกุล หัวหน้าโครงการวิจัย ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย วันจิตรา โต๊ะหวันหลง ผู้ร่วมโครงการวิจัย เพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา ผู้ร่วมโครงการวิจัย  download
 2558 ศักยภาพการให้บริการทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ดร.มนษิรดา ทองเกิด  download
 2558 การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านลานคา ต.โคกครม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  นางสาววาริท วสยางกูร หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวกัญญารัตน์ เอี่ยมวันทองผู้ร่วมโครงการวิจัย  download
 2558 การศึกษาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค์  อ.วีรภัทร ภคพงศ์พันธ์ุ  download
 2557 แรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  อ.ทยาวดี คำพุฒ  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่