มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2565 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านสังคมและชุมชน เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ทิพย์สุดา พุฒจร, รชกร วชิรสิโรดม, ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว, พิชญ์ จิตต์ภักดี อาภาลัย สุขสำราญ จิตศักดิ์ พุฒจร จรรยวรรธ สุธรรมา ธนกฤต สังข์เฉย กนกวรรณ แก้วอุไทย หทัยรัตน์ สวัสดี ธนวรรษ ดอกจันทร์ และ กุลวดี กุลพักตรพงษ์  download
 2565 แนวทางการพัฒนาสนาม กีฬาทางธรรมชาติจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการเป็นเมืองกีฬาที่สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  กาญจนา กาญจนประดิษฐ์, วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ,สุนันทา สุพรรณ และอนุชิต กุลวานิช  download
 2564 การดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการด้านการกีฬาในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างพลิกผัน  อ.ดร. สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์  download
 2564 การสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์, อ.วัชรี จันทร์หอม ,อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์  download
 2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาผู้หญิงในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในจังหวัดชลบุรี  อ.ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
 2564 Influences of Social Media Marketing On Promoting the Cultural Tourism: A Case Study of Thailand  อ.ดร. ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  download
 2564 เหตุใด “พวกเขา” จึงไม่โอเค?: การวิเคราะห์การแปลที่ต่างกันทางวัฒนธรรมในข่าวบันเทิงต่างชาติ ชื่อบทความ (อังกฤษ) Why “THEY” are not OK?: Analyzing cultural translation methods in international entertainment  ผศ.ดร. สิรินทร์ สว่างวรรณ  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่