มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2562 The Translation of Thai Standard Amplifiers into English  อ.มลิวัลย์ บุญสอน  download
 2562 Investigating EFL Achievement Through the Lens of Demotivation  อ.ดร.ปิยภรณ์ ช่วยบุญรอด  download
 2562 Embarking Model of a Key for Smart Buddhistic Tourism  อ.ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  download
 2562 การศึกษาข้อมูลแนวทางพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟในภาคตะวันออก(การประชุม)  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล  download
 2562 ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร  อ.ปรารถนา อังคประสาทชัย  download
 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานกับความตั้งใจลาออกของพนักงานโรงแรม ฉบับที่ 1  อ.ดร.ญาดา ชอบทำดี  download
 2562 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  อ.ดร.ญาดา ชอบทำดี  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่