มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2554 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN MOVIES AND THEIR ORIGINAL SOUNDTRACKS  CHATCHAPON TUNTAPATH,JUTHAMAS NAMKANISORN,NACHANOK LOSUWAN,WARABHORN PHOSIRI,ORATHAI POTHISRI  download
 2554 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจ.ชลบุรี  อ.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
 2554 อุปลักษณ์พุทธศาสน์ในภาษาไทย  อ.นภัทร อังกูรสินธนา  download
 2554 An Analysis of Translation Strategies of Thai Snaks and Thai Desserts in Tumrub Thai Cookbook  Piengplern Intarasuwan  download
 2553 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการทำแบบทดสอบซี  ผศ.ดร.รัฐาภร คำมะสอน  download
 2553 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือในการวิเคราะห์ข้อผิดในการทำแบบทดสอบซี  ผศ.ดร.รัฐาภร คำมะสอน  download
 2553 การพัฒนาแบบฝึก การเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษา  อ.ฐิติพร สังขรัตน์  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่