มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2565 การศึกษาความพึงพอใจของโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี หลังสถาการณ์โควิด -19  น.ส.ณาวิณี อภิราชจิตร, น.ส.นภาพร ตรีเดชา, น.ส.อาจรีย์ ทุ่งราช, อ.วาริท วสยางกูร, อ.อนิรุทธ์ เจริญสุข  download
 2565 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงป๊อปไทยของค่ายนาดาวมิวสิคกับภาพตัวแทนความรักยุคดิจิทัล  อ.ดร.ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง,อ.ดร.มลิวัลย์ บุญสอน  download
 2565 MURAL PAINTING: DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM PUBLIC RELATIONS WAT PA LELAI WORAWIHAN, MUANG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE  อ.ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน  download
 2565 เทคโนโลยีการเดินทางไร้สัมผัส : นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ระยะถัดไป  อ.รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์  download
 2565 A Study of Translation Strategies from English to Thai in Dora the Explore  อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์  download
 2565 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะการเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21  อ.กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง  download
 2565 แบบจําลองการจัดการนวัตกรรมการบริการสําหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย    download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่