มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2557 แนวโน้มและปัจจัยการเลือกภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นภาษาที่สามสำหรับการศึกษาไทย  อ.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด  download
 2557 วิเคราะห์ข้อผิดของเรียงความภาษาอังกฤษกรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.ศิริพงษ์สุคันธจันทร์ , อ.มลิวัลย์ บุญสอน  download
 2556 ทัศนคติของนักศึกษาต่อแบบเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรม  ผศ.ดร.รัฐาภร คำมะสอน  download
 2556 A STUDY OF NEWS TRANSLATION FROM THAI TO NGLISH IN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS WEBSITE  Aj.MALIWAN BUNSORN  download
 2556 โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราในจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ.อรรถพงษ์ ศรีตะลาลัย,อ.ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน  download
 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์  download
 2556 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.พัฒนาพร เทียมเมือง  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่