คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ SOP   ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์ (2562)  ประจำปีการศึกษา 2562

 มคอ.7 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (2562)  ประจำปีการศึกษา 2562

 มคอ.7 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2562)  ประจำปีการศึกษา 2562

 รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ SAR LA ปี 2562   ประจำปีการศึกษา 2562

 มคอ.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (2561)  ประจำปีการศึกษา 2561

 รายงานการตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2561)  ประจำปีการศึกษา 2561

หน้าที่   1   2   3   4  5   6  


เอกสารเผยแพร่